Bent u handelaar?

REKRUTERING:

Voorafgaande administratieve verklaring voor de inschrijving op de markten van de Stad Brussel

We zoeken handelaars op onze markten:

Voor een nieuwe markt in het Mellery wijk, zijn we op zoek naar verschillende handelaars vanaf april 2022:

 • Groenten en fruit
 • Kaasmaker
 • Baker
 • Slager / charcutier
 • Visboer
 • Andere

De markt vindt plaats op woensdag van 10 tot 15 uur.
Als u geïnteresseerd bent kunt u uw aanvraag sturen door marches.marken@brucity.be

Anneessensmarkt

Anneessens

 •    - Hoeveproducten (waarvan melkproducten)
 •  
 •    - Bakkerij
 •  
 •    - Kaasmakerij

   - Slagerij

 

Markt Peter Benoitplein

Peter Benoit

 •    

 

   - visserijproducten

 

 

 

Biomarkt Sint-Katelijneplein

Biomarkt Sint-Katelijneplein

 

   - Bioslagerij

   - Andere biovoeding (specerijen, dranken, bulkproducten)

 

 

 

Richting 0 afval markt Sint-Katelijneplein

- Zero-waste-producten

 

Margaretasquare markt

- Thee

- Zelfgemaakte jam

- Charcuterie

- Geroosterde kip

- Italiaanse producten

 

Kunst- en ambachtenmarkt Agoraplein

- Ambachtslieden

 

 

Reglement: https://www.brussel.be/gemeentelijke-reglementen 

 • https://www.brussel.be/sites/default/files/bxl/21012022_reglement_markten_NL_-_deel_Algemeen_-_final.pdf (PDF, 305.36 KB)
 • https://www.brussel.be/sites/default/files/bxl/04012021_reglement_markten_NL_-_deel_Bijlage__0.pdf (PDF, 2.14 MB)

 

FAQ

Hoe en waar inschrijven?

Om een standplaats op een markt, een kermis of het openbaar domein toegewezen te krijgen, moet er een aanvraag bij de cel Markten of bij de cel Commerciële Animatie van de Stad Brussel ingediend worden, hetzij rechtstreeks via hun loket, hetzij via een aangetekende brief.

Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van het kandidatuurformulier en de documenten die er in dit formulier opgesomd worden.

Om een specifiek voor een bepaald product bestemde standplaats toe te wijzen, zal de betreffende cel ook om documenten kunnen vragen. Aan de hand hiervan wordt de beantwoording van de door de kandidaat voorgestelde producten aan de definitie van het product in kwestie nagegaan.

 

Voorafgaande administratieve verklaring voor de inschrijving op de markten van de Stad Brussel

Waar kan ik mijn leurkaart (officieel: "machtiging als werkgever") bekomen?

Voor het uitoefenen van een ambulante handelsactiviteit moet u in het bezit zijn van een machtiging om uw activiteit uit te voeren. Deze kunt u aanvragen in een ondernemingsloket naar keuze.

Hoe een abonnement verkrijgen?

Indien de kandidatuur ontvankelijk en volledig is, dan deelt de cel voor de organisatie van markten dit binnen een termijn van 30 dagen mee aan de aanvrager per aangetekende brief gericht aan het in de kandidatuur vermelde adres.

Deze bekendmaking geldt als inschrijvingsbewijs in het register van kandidaturen voor een abonnement. Deze inschrijving geldt niet als toewijzing van een standplaats.

Indien de kandidatuur niet onmiddellijk het voorwerp kan uitmaken van een toewijzingsbeslissing omdat er geen enkele standplaats vrij is, zal in dit schrijven, de inschrijvingsvolgorde van de kandidatuur in het register van kandidaturen worden vermeld, evenals de productcategorie waarvoor de kandidatuur werd ingediend en de geldigheidsduur van deze inschrijving in het register van kandidaturen.

De toewijzing van een standplaats met abonnement kan slechts gebeuren na een gunstig advies van het College.

De toewijzing van een abonnement wordt bekendgemaakt aan de aanvrager per aangetekende brief gericht aan het in de kandidatuur vermelde adres.

De toewijzing van een abonnement gebeurt uitsluitend indien de kandidaat een schriftelijke verbintenis tekent.

De kandidaat beschikt over 30 kalenderdagen vanaf ontvangst van het document. De brief wordt geacht ontvangen te worden op de dag van verzending in geval van een e-mail en de volgende dag als in geval van een brief.

Hoe betaal ik mijn standplaats?

Voor een standplaats per abonnement dient het bedrag van de retributie maandelijks vooraf betaald te worden aan de Stad via overschrijving, ten laatste op de 25e van de maand vóór het innemen van de standplaats.

De Ontvanger stuurt de schuldplichtige jaarlijks een uitnodiging tot betalen in de vorm van een betalingsschema voor het hele jaar.

Voor een losse standplaats dient de retributie onmiddellijk aan de ambtenaar van de Stad betaald te worden, hetzij cash hetzij elektronisch, tegen een door de ambtenaar genummerd en gedateerd ontvangstbewijs.

Wat zijn de voorwaarden voor het overnemen van de standplaats van een geabonneerd handelaar?

De overdracht van een standplaats op een openbare markt is enkel toegestaan onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 35 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006:

1° wanneer de standhouder(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijke persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon zijn ambulante activiteiten stopzet;

2° en op voorwaarde dat de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van ambulante activiteiten en hij/zij de specialisatie van de overlater voortzet(ten) op elke overgedragen standplaats, behalve indien de Stad een wijziging van specialisatie toestaat.

De inname van de overgedragen standplaats(en) is dan ook enkel toegestaan aan een overnemer wanneer de Stad Brussel heeft vastgesteld dat:

1° de overlater is overgegaan tot schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen of zijn rechthebbenden deze formaliteit hebben vervuld;

2° de overnemer over een vergunning voor ambulante activiteiten beschikt om de specialisatie(s) van de overlater of de door de Stad Brussel toegelaten specialisatie(s) uit te oefenen;

3° het bedrijf van de overnemer over niet meer dan het maximumaantal standplaatsen per abonnement beschikt zoals bepaald in het regelement.

Het College kan de specialisatie van een standplaats aanpassen naar aanleiding van overdracht (zie reglement).

Wat moet ik doen om van standplaats te veranderen?

De houder van een standplaats mag alleen de standplaats bezetten waarvoor hij toestemming heeft gekregen.

Het College kan op gemotiveerd verzoek de verandering van locatie autoriseren als de gewenste ruimte beschikbaar is.

Wat moet ik doen om van product te veranderen?

Met uitzondering van standwerkers mag de standhouder enkel producten te koop aanbieden waarvoor hij een vergunning heeft gekregen bij de toewijzing van zijn standplaats.

Het College kan op gemotiveerd verzoek de verkoop van andere producten toestaan aan een standhouder indien het maximumaantal gespecialiseerde standplaatsen voor dit/deze nieuwe product(en), vastgelegd door het College, nog niet is bereikt voor de betrokken markt.

Wat moet ik doen als een familielid/vriend mij wilt helpen op mijn stand?

Een standplaats op de openbare markt mag slechts ingenomen worden door de personen vermeld in artikel 25 en 26 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006, dat wil zeggen:

Door de persoon (familie, vriend, vennoot, echtgenoot, …) moet beschikken over een “machtiging als aangestelde” voor het uitoefenen van een ambulante activiteit voor eigen rekening.

Wat moet ik doen als ik mijn identificatiebord kwijt ben?

Elke standhouder dient zich te identificeren met een bord dat zichtbaar is voor het publiek en voor de beambten van de Stad Brussel.

Bij verlies van het bord, moet de standhouder de cel voor de organisatie van markten van de Stad Brussel onmiddellijk verwittigen en een nieuw bord aanvragen.

Wat moet ik doen als ik een abonnement heb en afwezig wil zijn?

1. De abonnee mag niet langer dan een maand afwezig zijn op zijn standplaats zonder vooraf de cel voor de organisatie van markten schriftelijk te verwittigen.

De ambtenaar van de Stad kan de standplaats toewijzen aan een gelegenheidshandelaar gedurende de afwezigheid van de standhouder.

2. De retributie blijft verschuldigd, ook indien de afwezigheid gemeld werd aan de cel voor de organisatie van markten, behalve indien de standhouder zijn abonnement heeft opgeschort.

de houder van een standplaats op een openbare markt kan de opschorting van zijn abonnement vragen wanneer hij zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn activiteit uit te oefenen voor een voorzienbare periode van ten minste een maand,

- hetzij wegens ziekte of ongeval, op grond van een medisch attest,

- hetzij in geval van overmacht, naar behoren aangetoond.

3. De standhouder is overigens verplicht om zijn standplaats minstens 80% van de marktdagen in te nemen, gespreid over een volledig jaar, op straffe van sancties zoals voorzien.

Contact

Een vraag? Een suggestie?

 

Cel Markten

 

Hallenstraat, 4
1000
Brussel
02 279 25 20
02 279 25 29
marches.markten@brucity.be


Open op afspraak :

klik hier


Werkdomeinen: 
Inlichtingen over ambulante handel.